คลังเก็บป้ายกำกับ: gclub

งานประติมากรรมในยุคก่อน

Published / by admin

งานประติมากรรมต่างๆคือรูปแบบการทำงานศิลปะ 1 รูปแบบหรือ 1 แขนง ยุคที่เก่าที่สุดนี่คือยุคหิน ในยุคนั้นผู้คนมีประติมากรรมของยุคหินที่ถูกค้นพบมากมายและถูกนำมาเป็นแบบในการทำงานมากมายในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่ในยุคหินนั้นเป็นยุคที่เริ่มต้นของงานศิลปะต่างๆมากมาย

ยกตัวอย่างเช่นประเภทของงานศิลปะนูนต่ำรอยสูง ถูกค้นพบและถูกสันนิษฐานได้ว่ามนุษย์ในยุคนั้นเริ่มมีระบบในการทำงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนการวาดภาพระบายสีบนกำแพง ตลอดจนไปถึงงานแกะสลักต่างๆที่มีการใช้งานรูปแบบต่างๆซึ่งกระตุ้นให้มีการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงาน

หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบของมนุษย์ยุคหินนั้นจะสร้างลักษณะในการทำงานใน รวมถึงโครงสร้างในการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา ยกที่แตกต่างกันนี้การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และงานประติมากรรมต่างๆในยุคสมัยก่อนเป็นการศึกษาร่องรอยการดำเนินชีวิตของผู้คน

ที่การดำเนินชีวิตสภาพสังคมหรือแม้จะเป็นความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยนั้นมีการวางรูปแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างในการดำรงชีวิตอยู่ของทุกยุคทุกสมัยหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ในการทำงานที่มีความแตกต่างกันของระบบต่างๆที่มีการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่หรือแม้กระทั้งด้านแนวคิดต่างๆที่ถูกนำเสนอออกมามากมายการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาสู่ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เราสามารถหารูปแบบในการทำงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงสร้างในการนำเสนอผลงานที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันโครงสร้างในการศึกษาการทำงานรูปแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกันนี้จึงมีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยและในยุคปัจจุบันงานศิลปะต่างๆก็ถูกพัฒนาให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานศิลปะมากมายถูกนำเสนอในพิพิธภัณฑ์ถูกจัดเก็บในสถานที่ต่างๆและมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การนำเสนอโครงสร้างและการพัฒนารูปแบบต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนหรือการนำเสนอโครงสร้างการทำงานต่างๆที่มันมีเรื่องราวอยู่ในงานศิลปะต่างๆ

เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานหรือการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาโครงสร้างต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานในขณะนี้นำมาสู่ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เราสามารถนำเสนอรูปแบบในการทำงานต่างๆ

และการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทำเป็นภาษามีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ถูกนำเสนอและถูกสร้างโครงสร้างในการทำงานใหม่ๆปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ยังมีการพัฒนาและการเปลี่ยนนำเสนอเป็นโครงสร้างอื่นๆอีกมากมาย 

 

สนับสนุนโดย.    gclub

ยุคโรมันและการฟื้นฟูของศิลปะ

Published / by admin

ลมมันคือหนังยุคที่มีความสำคัญกับงานตั้งเยอะไม่ว่าจะเป็นการผลิตประติมากรรมหน้าต่างหรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะที่มากยิ่งขึ้น หน้าต่างถูกพัฒนามาจากในยุคกรีก นี่คือ 1 ยกที่มีความร่วมมือหรือมีความรุ่งโรจน์ทางการรุกรานในสถานที่อื่นมากมาย นี่จึงทำให้ศิลปะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆ

และความเป็นอยู่ต่างๆของผู้คนในยุคกรีกได้ถูกเผยแพร่ไปอีกหนึ่งในนั้นที่ยุคสมัยของกรีกได้นำเข้ามานะคือยุคโรมัน โรมันถือว่าเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลข้างมากจากกรีกไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อต้านอำนาจหรือแม้แต่จะเป็นคุณค่าในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานต่างๆที่อยู่ภายใต้ความเชื่อศาสนาศรัทธาต่างๆรวมไปถึงความเชื่อทางพระผู้เป็นเจ้าที่ผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการพัฒนางานต่างๆสุนทรียภาพต่างๆ

ในงานต่างๆจึงมีความคล้ายคลึงกับ ยุคกรีก อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ประติมากรรมของโรมันได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆหรือ 2 แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือแนวทางที่ได้รับอิทธิพลจากยุคกรีกนั่นคือ เกรโค-โรมัน ประติมากรรมของชาวโรมันต่างๆเหล่านี้ได้รับอิทธิพลอย่างชาวกรีก

ซึ่งใช้ทำของจะเทิดทูนในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นประติมากรรมต่างๆรูปล้อเลียนต่างๆก็ถูกสร้างเพื่อช่วยผู้คนต่างๆเหล่านี้ อย่างไรก็ตามที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นั่นร้อนเรียนหรือคุณค่าและความงามของอีกจะมีการสร้างประติมากรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวโรมันเป็นอย่างมาก

ยุคที่สองก็คือ ลักษณะที่มีความเหมือนจริงหรือคล้ายคลึงกับของจริงมากที่สุด เป็นการใช้สรีระของผู้คนรูปแบบฟอร์มหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ สรีระร่างกายต่างๆให้ผู้คนมีความเหมือนจริงมากที่สุดเพื่อเทิดทูนบรรพบุรุษหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างหน้ากากขี้ผึ้ง อย่างไรก็ตามที่จะเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปะต่างๆมีการถูกถ่ายทอดโดยมีการพัฒนาที่ยั่งเยอะยกเลิกมันเป็นยุคที่มีการฟื้นฟูงานศิลปะของชาวกรีกให้มีความเหมือนจริง

หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างความเชื่อต่างๆ ปฏิมากรรมขึ้นชื่อหลากหลายของชาวโรมันไม่ว่าจะเป็นงานเสาโรมัน ที่ถูกประดับตกแต่งอยู่ในสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ต่างๆมีความสวยงามอย่างมากผลงานประติมากรรมของชาวโรมันได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะหรือความเชื่อของผู้คนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความเป็นอยู่เคียงข้างเยอะ

งานตั้งแต่มีการพัฒนาที่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานศิลปะต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปแบบในการทำงานจึงทำให้งานต่างด้าวนี้มีคุณค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรก็ตามจุดประสงค์สำคัญที่นิยมปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานของผู้คนที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันก็มีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะในยุคโรมันที่ค่อนข้างเลื่องลือและมีความสวยงามในยุคปัจจุบันก็ยังใช้รูปแบบงานนี้อยู่ 

 

ขอบคุณ  gclub  ที่ให้การสนับสนุน

หญิงสาวที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดของโมนาลิซ่า

Published / by admin

เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างหนักในแวดวงของศิลปะเลยก็ว่าได้ เพราะมีนักวิทนาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนั้นได้มีการค้นพบและได้เปิดเผยว่า ได้มีการเจอภาพหญิงสาวอีกคนหนึ่งถูกวาดทับอยู่ภายใต้ภาพวาดโมนาลิซ่า ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักศิลปินชื่อดังอย่างลีโอนัลโ ดา วินชีนั่นเอง

โดยนักวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการกล่าวอ้างว่าผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ภาพวาดโมนาลิซ่านั้นคือหญิงสาวที่เป็นโมนาลิซ่าตัวจริงและบิกต่อว่า หญิงสาวที่มาพร้อมรอยยิ้มปริศนาที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันดีภายใต้ชื่อโมนาลิซ่านั้นอาจจะเป็นคนอื่นนั่นเอง

รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความเป็นปริศนาอย่างภาพวาดของโมนาลิซ่า ผลงานทางด้านจิตรกรรมชิ้นเอกที่ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลกของลีโอนัลโด ดา วินชี ศิลปินผู้มากความสามารถในยุคเรอเนซองส์ ซึ่งผลงานภาพวาดอย่างโมนาลิซ่านั้นเป็นผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนยังพิพิธภัณฑ์ Louvre แห่งกรุงปารีสนี้

โดยในแต่ละปีนั้นพบว่ามีผู้เข้าชมมากกว่า10ล้านคนและเป็นภาพวาดที่สร้างสรรค์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วย โดยราคาของภาพวาดโมนาลิซ่า จากฝีมือเวินชีนั้นอยู่ที่ราคา782ล้านดอลล่าสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ27,000ล้านบาทเลยทีเดียว

โดยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการตรวจพบล่าสุด ได้มีการเปิดเผยว่ารอยยิ้มที่ผู้คนที่ชื่นชมในงานด้านศิลปะมากกว่า500ปีนั้นที่จริงแล้วเป็นรอยยิ้มของผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่รอยยิ้มของโมนาลิซ่ที่อยู่บนภาพวาดแต่เป็นรอยยิ้มที่มีสันนิษฐานว่าจะเป็นโมนาลิซ่าตัวจริง ดดยการวาดนั้นเป็นการวาดลงบนื้นผ้าใบเดียวกัน ก่อนจะมีการถูกวาดทับเป็นภาพโมนาลิซ่าที่เรานั้นเห็นและโด่งดังในปัจจุบัน

โดยข้อมูลนี้นั้นถูกมรการวิเคราะห์และตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่าง Pascal Cotte เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอนุญาติจากพิพิธภัณฑ์ให้มีการมาสำรวจและตรวจสอบภาพวาดโมนาลิซ่านั่นเอง โดยการตรวจสอบนี้นั้นมีมาตั้งแต่ในปี2004 โดยการใช้เทคโนโลยีการฉายแสงและมีการฉายแสงไปยังภาพวาดและมีการวัดปริมาณการสะท้อนของแส

และจากนั้นก็มีการสร้างภาพจำลองขึ้นจากสิ่งที่พบในการฉายแสงหรือสแกนภาพโดยการแสกนนั้นก็จะพบชั้นสีของภาพวาด เมื่อนำมาจำลองแล้วนั้นพบว่ามีหญิงสาวอีกคนหนึ่งนั้นซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดของโมนาลิซ่าอีกชั้นหนึ่ง และมีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับโมนาลิซ่า

โดยใบหน้านั้นจะมีการจับจ้องไปยังทิวทัศน์รอบข้าง และนักวิทนายศาสตร์ได้บอกว่าจากการวิคราะห์พบว่านี่แหละคือโมนาลิซ่าตัวจริงที่มีการว่าจ้างดาวินชีให้วาดภาพเหมือนให้เธอเมื่อ500ปีที่แล้วนั่นเอง ส่วนภาพหญิงสาวกับรอบยิ้มปริศนานั้นก็อาจจะไม่ใช่โมนาลิซ่าตัวจริงอย่างที่โลกรู้จักก็เป็นได้ ซึ่งก็ยังไม่มีการตรวจสอบหรือมีข้อมูลว่าแท้จริงแล้วหยิงสาวคนดังกล่าวเป็นใครกันแน่ มีเพียงการวิเคราะห์และสันนิษฐานเพียงเท่านั้นในปัจจุบัน

 

สนับสนุนโดย   gclub